اگر سهواً یا عمداً غذایی خوردید که دارای نمک زیادی بود، نگران نباشید. می‌توانید با روش‌های زیر نمک اضافی جذب شده به بدنتان را خارج کنید.