توسعه گردشگری ایرانگردی و جهانگردی

پایگاه اینترنتی توسعه گردشگری ایرانگردی و جهانگردی مکانی برای فعالان صنعت گردشگری و اصناف وابسته

مهندسی فروش چیست و وظایفه مهندسی فروش چه می باشد؟

مهندسی فروش به نظر می رسد بیش تر در حیطه فروشــندگی شـخصی کـاربرد داشـته باشـد و کمــک آن بــه پیشرفـت دانـش فروشـندگی متقابل بوده است. یعنی فروشندگی شخصی با تکنیک های خود، به قوام و دوام بحث مهندسی فروش کمک کرده است و مهندسـی فـروش نیز با ویژگی های خاص خود و با ذهنیت تیز مهندسی خـود، باعث ابـداع و کشـف شـیوه هـای خــﻼق و نـوین در فروشـندگی شـخصی شده است.      
به طور کلی می توان گفت، در مهندسی فروش، زمینه فعالیت شامل محصوﻻتی می شود که جنبــه یـا جهــت گــیری فـنی و تکنیکــی داشـته باشند مانند محصوﻻت ماشین کاری شده و مکانیکی و شیمیایی و الکتریکی و حتی کاﻻهای اولیه که کاربردهایی خاص در صنایع دارند.      
در واقع مهندسی فروش که دانشی نوظهور است، حاصل پیشرفت تکنولوژیکی جوامع بشری است. تنـوع محصـوﻻت و مشابهـت  هـای فنــی کاﻻها و رقابت نزدیک شرکت ها و اطﻼع رسانی وسیع و ابزارها و رسانه هـای متنوع تبلیغـاتی بــه کمـک فـروش کاﻻهـای فـوق  العـاده فــنی و پیچیده آمده اند، اما بسیاری از کاﻻهایی که در بازار فنی یافت می شوند، کاﻻهایی هستند که نیاز به دانش وسیع فنی در حیطه خود دارنـد  و با از بر کردن مشخصات استاندارد فنی آن ها نمی  توان خریداران را متقاعد کرد.  
 مهندسی فروش بیش تر در حیطه کاﻻهای صنعتی کاربرد دارد که معموﻻ گران قیمت هستند و جزو کاﻻهای صـنعتی و ســرمایه ای محســوب می شوند. 


 مهندسی فروش و وظایفش 

     
مهندسی فروش، فعالیتی کاملا خلاقانه در حیطه بازاریابی است. این فلسفـه در تجارت و فروش به این معناست که باید همواره درباره آنچه بر نام تجاری محصول یا بازار اثر می گذارد دوباره اندیشی شود.
 برای پیدا کردن راههای جدید ورود به آینده و ساختن محصوﻻت و محیط های تازه که منافع آن متوجه ما باشد نه رقیبان، بایـد موقتـا هرچــه در ذهن داریم را خارج کنیم و ذهن خود را صفر کنیم; اندیشه های سال قبل خود را نابود کرده و با خلاقیت به بازآفرینی و ابداع دست بزنیم.  
 خلاقیت به معنای تغییر در رفتار دیروز است نه انتقاد از رفتـار گذشـته و مهندســی فــروش بـر مبنای خلاقیــت فـردی در فـروش شکل گرفتـه است.      
در یک تعریف ساده، مهندس فروش کسی است که اطﻼعات فنی و تکنیکی کافی در مورد محصولی کـه قصـد فـروش آن را دارد داشـته و در  این مورد آموزش  های ﻻزم را دیده باشد. مهندسی فروش در واقع مهندسی است که به حرفه فروش روی آورده است.
موفقیت یک مهندس فروش در درجه اول به وسعت دانش فنی وی و در درجه دوم به تـﻼش وی بـرای بـه روز نگــه داشـتن ایــن دانـش فنــی  باز می گردد. فعالیت ها و وظایفی که یک مهندس فروش را در حرفه اش موفق می کند، می توان بدین شرح عنوان کرد که وی باید در مورد کاﻻ یا خدمتی که ارایه می دهد احاطه کافی داشته و با آموزش های فنی که دیـده و بـا داشـتن اطﻼعـات جـامع در مورد محصول یا خدمت در سطح باﻻیی از مهارت های فنی، قادر باشد حتی با سطوح باﻻی فنی شرکت مشتری ارتباط برقرار کند.
پایگاه اینترنتی توسعه گردشگری ایرانگردی و جهانگردی مکانی برای فعالان صنعت گردشگری و مدیران کارآمد می باشد، جایی که به شما کاربران گرامی اطلاع رسانی شود در بخش های هتلداری، ایرانگردی، جهانگردی، مدیریت و صنایع وابسته از جمله آشپزی، قنادی و مهارت های زندگی که شما را یاری دهد.
پایگاه اینترنتی توسعه گردشگری ایرانگردی و جهانگردی که متعلق به گروه مهرشادگلابچی می باشد برای یاری دانشجویان گردشگری و هتلداری و اصناف وابسته در بخش تحقیقات دانشجویی دانشجویان این مرز و بوم را یاری می دهد، از جمله خدمات دیگری که این گروه ارائه می دهد طراحی وب سایت برای ارگان ها، شرکت های دولتی و خصوصی می باشد و پشتیبانی سایت، محتوا سازی، سئو، بازاریابی اینترنتی، تبلیغات اینترنتی، کمپین تبلیغاتی از فعالیت های این مجموعه می باشد.
Designed By Erfan Powered by Bayan